Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 1. Obecné ustanovení o souhlasu, identifikace Správce

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů souhlasíte s tím, že společnost ASPIRE SPORTS, s.r.o., se sídlem Jinačovice 514, 664 34 Kuřim, IČ: 269 58 317, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 47772, (dále jen „Správce“), bude zpracovávat Vámi poskytnuté osobní údaje.

 

 1. Zpracovávané údaje a rozsah jejich zpracování

Vámi poskytnuté osobní údaje budou zpracovány pouze v rozsahu, v jakém byly předány Správci a rovněž pouze v souvislosti s účelem zpracování (viz. bod 3).

V případě poskytnutí doživotní záruky půjde o tyto osobní údaje:

 • Vaše jméno a příjmení,
 • Váš e-mail,
 • Vaše město,
 • Váš kraj.

V případě zasílání reklamních e-mailů, newsletterů a jiných obchodních sdělení s přehledem o novinkách a akcích značky Cannondale

 • Váš e-mail,
 • Váš kraj.
 1. Účel zpracování osobních údajů

Všechny Správci poskytnuté osobní údaje, je nutné zpracovat za účelem:

 • poskytnutí rozšířené standardní záruky na vady rámu kola značky Cannondale na limitovanou záruku doživotní (za podmínek blíže uvedených na stránkách http://www.cannondalebikes.cz/).
 • zasílání reklamních e-mailů, newsletterů a jiných obchodních sdělení s přehledem o novinkách a akcích značky Cannondale,
 • další marketingové činnosti Správce.
 1. Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování osobních údajů je tento Váš souhlas poskytnutý v rozsahu osobních údajů nutných ke splnění účelu zpracování vymezeného v bodu 3.

 

 1. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje poskytnuté Správci na základě tohoto Vašeho souhlasu, budou zpracovány po dobu nezbytně nutnou (neurčitou – do doby odvolání Vašeho souhlasu s jejich zpracováním).

 

 1. Osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje

Zpracování osobních údajů provádí Správce, popřípadě třetí osoby, které poskytují prostředky a záruky vhodného a řádného zpracování osobních údajů, zabezpečení osobních údajů a ochrany Vašich práv (dále jen „Zpracovatelé“). Zpracovatelé budou mít bezprostřední přístup k Vašim osobním údajům pouze po dobu nezbytně nutnou a pouze v nezbytně nutném rozsahu pro realizaci zpracování. Zpracovateli jsou:

 • poskytovatel softwaru Comerto, s. r. o.
 • jiní poskytovatelé SalesForce, Mailchimp.

 

 1. Práva subjektů údajů

Ve vztahu k Vašim osobním údajům, které podléhají zpracování, máte zejména následující práva:

 • právo být informován o zpracování svých osobních údajů,
 • právo na přístup k osobním údajům,
 • právo Vaše osobní údaje opravit či doplnit,
 • právo na výmaz osobních údajů (tzv. „právo být zapomenut“),
 • právo požadovat omezení zpracování,
 • právo požadovat přenesení údajů jinému správci,
 • právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů,
 • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, včetně profilování,
 • právo odvolat souhlas se zpracováním,
 • právo na přístup k osobním údajům,
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech,
 • další práva stanovená v příslušných právních předpisech.

 

 

 1. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Má-li subjekt zpracování osobních údajů pochybnosti o dodržení zásad obsažených v tomto dokumentu, popřípadě má-li podezření, že činností Správce osobních údajů dochází k porušování jeho práv, má právo podat stížnost na Správce osobních údajů u příslušného dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů).

 

 1. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů může být kdykoli během doby trvání zpracování odvolán. Odvolání souhlasu je nutné doručit písemně nebo prostřednictvím elektronické komunikace (e-mail, datová schránka) Správci údajů. Účinky odvolání souhlasu počínají plynout dnem doručení odvolání souhlasu Správci údajů a nevztahují se na zpracování osobních údajů, které je nutné a probíhá na základě jiného právního základu, než je tento souhlas. Například, jde-li o nezbytné zpracování osobních údajů pro splnění závazků ze smlouvy, splnění zákonné povinnosti nebo jiný zákonem stanovený důvod.

 

 1. Kontaktování správce

Správce je možné kontaktovat buď písemně na adrese: Jinačovice 514, 664 34 Kuřim, nebo elektronicky:

 1. na e-mailové adrese: aspire@aspire.eu
 2. pomocí datové schránky: pfjnq5d

Správce je oprávněn požadovat prokázání totožnosti kontaktující osoby z důvodu zabezpečení ochrany osobních údajů, ze stejného důvodu může být veškerá komunikace mezi Správcem a kontaktující osobou monitorována.

 

 1.  Následky neposkytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů

Poskytování souhlasu se zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolné, neexistuje žádná zákonná povinnost je poskytnout a rovněž neexistuje sankce za jejich neposkytnutí. Následkem neposkytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů, jsou tedy pouze skutečnost, že subjekt údajů nebude moct využívat služeb Správce, při kterých je nutné zpracovávat osobní údaje na základě tohoto souhlasu. 

 

 1. Zabezpečení osobních údajů

Osobní údaje poskytnuté ke zpracování budou zabezpečeny běžnými zabezpečovacími postupy a technologiemi, které však nemusí funkci zabezpečení splňovat 100 %, jelikož může dojít k odcizení, nabourání nebo zveřejnění databáze osobních údajů vedené Správcem.

Správce údajů musí bezpečnost uchovávaných údajů pravidelně kontrolovat a rovněž aktualizovat zabezpečovací technologie. V případě narušení bezpečnosti a možného zveřejnění osobních údajů subjektů, bude o tomto nebezpečí Správce subjekt osobních údajů neprodleně informovat, stejně jako Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě pseudonymizace osobních údajů pomocí kódu, hesla či jiného prostředku pseudonymizace, nese subjekt osobních údajů odpovědnost za ztrátu, odcizení nebo zveřejnění takového prostředku ochrany.

 

 1. Platnost souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů je platný ode dne jeho udělení, po dobu zpracování osobních údajů, která je vymezena v bodě 5 tohoto souhlasu nebo do odvolání souhlasu subjektem osobních údajů.

 

 1. Závěrečná ustanovení

Subjekt udělením souhlasu stvrzuje, že souhlasí se zpracováním osobních údajů v rozsahu uvedeném v tomto dokumentu, a že svůj souhlas uděluje na základě vlastní svobodné a vážné vůle.

Cannondale - Logo
[X]

Přihlašte se k odběru novinek!

Získejte přehled o novinkách a akcích značky Cannondale.