Doživotní záruka - registrace

O Cannondale / Doživotní záruka - registrace

Znovuzaslání kódu doživotní záruky

Možnost zaslání kódu záruky je možná pouze na email na který byla záruka registrována. Pokud máte více kódů na jeden email, budou Vám zaslány všechny.


Kde najdete sériové číslo?

Registrace doživotní záruky

Zaregistrováním svého kola rozšíříte standardní záruku na vady materiálu rámu na limitovanou záruku doživotní.
Bliží informace naleznete níže na této stránce.

Osobní údaje

Informace o produktu


Prohlášení o zpracování osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení.

Registrací koncový zákazník vyslovuje souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění v rozsahu uvedeném v tomto prohlášení, a to v automatizovaně vedené databázi společností ASPIRE SPORTS, s. r. o., jakožto správcem, případně zpracovatelem, se kterým správce uzavře smlouvu, a to pro marketingové účely, zejména zasílání obchodních sdělení a také pro komunikaci elektronickými prostředky. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje koncový zákazník dobrovolně na neomezenou dobu a může jej kdykoliv bezplatně na adrese správce odvolat. Jiným subjektům nebudou osobní údaje koncového zákazníka zpřístupněny. Koncový zákazník má veškerá práva zaručena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zejména ustanoveními § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to zejména právo k přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva tam uvedená. Dále má koncový zákazník tato práva: jestliže zjistí, nebo se bude domnívat, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování těchto osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména budou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Bude-li tato žádost shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel této žádosti, má koncový zákazník právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Na tento úřad se může koncový zákazník se svým podnětem obrátit i přímo.

Koncový zákazník tímto výslovně prohlašuje, že souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, v platném znění. Koncový zákazník si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu může kdykoliv odvolat formou písemné informace adresovanou do sídla společnosti ASPIRE SPORTS, s. r. o.


Doživotní záruka Cannondale

Výrobce kol Cannondale poskytuje na své produkty doživotní záruku na rám. Toto rozšíření záruky platí pouze pro prvního majitele tohoto kola a na kola zakoupená od autorizovaného maloobchodního prodejce kol Cannondale. Podmínkou je zakoupení kola u maloobchodního prodejce v České republice a registrace jeho majitele na internetových stránkách www.cannondale-bikes.cz.

CO JE PŘEDMĚTEM DOŽIVOTNÍ ZÁRUKY

Doživotní záruka se vztahuje na výrobní vady materiálu a jeho zpracování u rámu kola, vidlice Lefty a u klik Hollowgram. Toto rozšíření záruky se nevztahuje na povrchovou úpravu rámu, jeho příslušenství, čepy a ložiska. U vidlice se rozšíření záruky nevztahuje na díly podléhající běžnému opotřebení.

Doživotní záruka neznamená, že rám nebo kolo jsou nezničitelné a budou existovat věčně. Odpružené vidlice a ostatní komponenty vyrobené jiným výrobcem než Cannondale nejsou zahrnuty v této záruce, ale mají zárukou uvedenou jejich výrobcem. 

PODMÍNKY DOŽIVOTNÍ ZÁRUKY:

Záruka se vztahuje pouze na kola zakoupená u maloobchodního prodejce v České republice a pouze pro původního majitele kola Cannondale po registraci na stránkách www.cannondale-bikes.cz. Toto rozšíření záruky není možné převést na kohokoli jiného.

U každé záruční reklamace musí být kolo doručeno autorizovanému maloobchodnímu prodejci, kde bylo reklamované Cannondale kolo zakoupeno. Kolo musí být dodáno složené s originálním dokladem o koupi (doklad o koupi si uschovejte na bezpečném místě!) a unikátním kódem celoživotní záruky získaném při on-line registraci kola.

Tato doživotní záruka se vztahuje pouze na zakoupená a kompletně sestavená kola včetně nastavených podmínek autorizovaného maloobchodního prodejce značky Cannondale.

Tato doživotní záruka se nevztahuje na kola vystavená hrubému zacházení, zanedbávání, nesprávné opravě, nesprávné údržbě, změně, úpravě, nehodě nebo jinému nezvyklému, nepřiměřenému či nesprávnému užívání.

Poškození vyplývající z běžného opotřebení, včetně následků únavy materiálu, nejsou kryty touto zárukou. Poškození vzniklé únavou materiálu je příznakem, že rám je opotřeben běžným užíváním. Je to druh běžného opotřebení a je odpovědností majitele kola, aby jej pravidelně kontroloval.

Poškození vyplývající z nevhodného sestavení kola či údržby, nebo z instalace dílů a příslušenství nekompatibilního s konkrétním kolem Cannondale, nejsou kryty touto zárukou.

Všechny poplatky za úkony spojené se záručním servisem, jsou odpovědností majitele kola.

OPRAVA PŘI UPLATNĚNÍ DOŽIVOTNÍ ZÁRUKY

Při uplatnění doživotní záruky Cannondale poškozený rám či jeho část opraví, nebo ho dle možností nahradí za ten samý či nejvíce podobný a porovnatelný rám či část rámu dostupnou v době uplatnění záruční opravy. Veškeré náklady na zprovoznění kola z důvodu odlišností nového rámu hradí majitel kola. Předmětem záruky je pouze rám, práce servisu spojená s přestavbou či vylepšení kola kvůli novějšímu rámu jde plně k tíži majitele kola. Na opravený či vyměněný rám či jeho část platí již pouze záruka daná zákonem.

Prosím pečlivě si uschovejte dokumenty, které jsou dodány s vaším kolem!


 

Znovuzaslání kódu doživotní záruky

Možnost zaslání kódu záruky je možná pouze na email na který byla záruka registrována. Pokud máte více kódů na jeden email, budou Vám zaslány všechny.

Cannondale - Logo
[X]

Přihlašte se k odběru novinek!

Získejte přehled o novinkách a akcích značky Cannondale.